E-mail:    


 

  1. Przygotowanie pełnego kompletu dokumentów, niezbędnych przy założeniu spółki lub przedstawicielstwa na terenie Rosji (statutu, decyzji walnego zgromadzenia wspólników oraz innych dokumentów rejestracyjnych)
  2. Rejestracja przedstawicielstw, spółek handlowych, oddziałów i filii regionalnych w Rosji (pełny komplet usług, łącznie z rejestracja w Urzędzie Skarbowym, ZUSie, otwarciu kont bankowych itd.)
  3. Przygotowanie startowego kompletu dokumentów dla podmiotów prawnych (umów kadrowych, regulaminów pracy, rozporządzeń administracyjnych itd.)
  4. Analiza umów niezbędnych przy bieżącej działalności firmy w Rosji (z brokerami celnymi, firmami transportowymi, właścicielami pomieszczeń biurowych i magazynowych, umów-zleceń w zakresie świadczenia usług komunalnych, telekomunikacyjnych, księgowych, logistycznych, ubezpieczeniowych, audytorskich itd.)
  5. Załatwienie wszystkich formalności dla cudzoziemców, związanych z ich pobytem i pracą na ternie Federacji Rosyjskiej, w tym: akredytacja w MSZ Rosji, uzyskanie rocznych wiz pobytowych, zezwoleń na pracę i zamieszkanie itd.
  6. Załatwienie spraw ubezpieczeniowych (ubezpieczenia osób prawnych i fizycznych, od wydarzeń losowych, kradzieży, medyczne, transportowe itd.